Papio cynocephalus

also known as
English Latin
yellow baboon
Papio cynocephalus

feeding

courtesy of Wisconsin NPRC
yawning

courtesy of Wisconsin NPRC
male and female

courtesy of Wisconsin NPRC



BrainInfo Copyright 1991-present University of Washington